sk cz

Produkty

 

 

KONTAKTY

Radoslav Šnajdr - MT nástroje
Lanškrounská 562/68
571 01 Moravská Třebová
tel: +420 466 440 024
napíšte nám

OBCHODNÉ PODMIENKY

Radoslav ŠNAJDR-MT nástroje

Registrované sídlo: Útěchov č. 112, 571 01 Útěchov

Identifikačné číslo: 75178923

DPH: CZ8707133496

Zapísaná v obchodnom registri, vedený na obecnom úrade v moravskej Třebovej, SP. zn. MUMTZU/646/2009/kel/3

(ďalej len "predávajúci") na predaj prostredníctvom internetového obchodu sa nachádza na internete na www.volkel.sk

 

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa doručenia:

Radoslav Šnajdr-MT nástroje
Lanškrounská 562/68 (terana areál)

571 01 Moravská Třebová , ČR (ďalej len "kontaktná adresa")

 

E-mailová adresa: obchod@mt-nastroje.sk ("kontaktný e-mail")

Telefón: (+ 420) 466 440 024 (ďalej len "Kontaktný telefón")

 

Úvodné ustanovenia

 

1,1. tieto podmienky (ako sú vymedzené v § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej len "občiansky zákonník") sa vzťahujú na nákup internetového obchodu "MT nástroje" cez webové rozhranie nachádzajúce sa na Internet na www.volkel.sk (ďalej len"webové rozhranie podniku") prevádzkované predávajúcim.

 

1,2. Zmluvné podmienky definujú a objasňujú základné práva a povinnosti predávajúceho, kupujúceho a užívateľa. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že akceptuje tieto zmluvné podmienky a že ich splnil zaslaním objednávky a tiež potvrdením, že vo webovom rozhraní obchodu. Kúpna zmluva, t. j. podmienky, vrátane objednávky a jeho akceptácie, budú zaslané kupujúcemu e-mailom alebo vytlačeným poštou bezprostredne po uzavretí kúpnej zmluvy alebo budú pripojené k tovaru najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu.

 

1,3. ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchyľujúce sa dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred podmienkami obchodných podmienok.

 

1,4. ustanovenia podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy ("kúpna zmluva" sa vzťahuje na kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, zmluvu o službách alebo inú zmluvu uzatvorený podľa týchto zmluvných podmienok ). Kúpna zmluva a podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzavretá v českom jazyku, pokiaľ kupujúci a predávajúci výslovne nedohodnú na inom jazyku. Tieto podmienky sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu a v priebehu objednania tovaru, čo umožňuje ich archiváciu, reprodukciu, uchovávanie a opakované zobrazovanie kupujúcim, ktoré kupujúci berie na vedomie a zaväzuje sa v priebehu objednania Obchodné podmienky pre seba uložte na neskoršie opätovné zobrazenie.

 

1,5. všetky zmluvné vzťahy sa riadia podmienkami a vzťahmi, ktoré nie sú upravené zákonom Občianskeho zákonníka, a ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, zákon č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

1,6. v prípadoch, keď osoba, ktorá zamýšľa nakupovať tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s jeho nezávislým výkonom povolania alebo je právnickou osobou, ochrana spotrebiteľa podľa Tieto podmienky, najmä príslušné ustanovenia článku 5-odstúpenie od kúpnej zmluvy sa neuplatňuje.

 

Definícia pojmov

 

2,1. nákupca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamýšľa nakupovať tovar prostredníctvom webového rozhrania obchodu. Vzhľadom na platné právne predpisy sa rozlišuje medzi nákupcami, ktorí nie sú spotrebiteľmi a nákupcami, ktorí sú spotrebiteľmi.

 

2,2. spotrebiteľ je akákoľvek osoba, ktorá mimo rozsahu svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo autonómneho výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľským alebo iným spôsobom ako podnikateľ.

 

2,3. používateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi webové rozhranie obchodu. Kupujúci je tiež užívateľ.

 

2,4. tovary predávané prostredníctvom webového rozhrania obchodu sú nástroje, nástroje, meradlá a iné súvisiace tovary špecifikované vo webovom rozhraní obchodu.

 

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

3,1. v prípade, že webové rozhranie obchodu umožňuje, kupujúci vykonáva Objednávanie tovaru:

Bez registrácie vo webovom rozhraní obchodu, t. j. Priamo prostredníctvom webového rozhrania obchodu (vyplnením formulára alebo inak) alebo

Prostredníctvom e-mailovej komunikácie s predávajúcim zaslaním objednávky na kontaktný e-mail predajcu alebo

telefonicky alebo SMS objednávky na predajcu Kontaktný telefón.

 

Objednávka bez registrácie (objednávka vykonaná inak ako z užívateľského účtu) musí obsahovať presný názov objednaného tovaru (alebo numerickú identifikáciu tovaru) a počet tovarov a osobných údajov kupujúceho (meno a priezvisko, dodacia adresa, telefónne číslo, E-mailová adresa).

 

Ak webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci prístup k jeho užívateľskému rozhraniu na základe registrácie vykonané vo webovom rozhraní obchodu. Od svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednať tovar ("užívateľský účet").

 

3,2. používateľské konto

 

3.2.1. pri registrácii a objednávaní tovaru (pomocou užívateľského účtu alebo inak) je kupujúci povinný presne a presne zverejniť všetky údaje. Kupujúci bezodkladne aktualizuje informácie uvedené v používateľskom účte v akejkoľvek zmene. Informácie poskytnuté kupujúcim na používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sa považujú za správne a aktuálne predávajúcim.

 

3.2.2. prístup k používateľskému kontu je zabezpečený menom používateľa a heslom, ktoré a ďalšie informácie potrebné na prístup k používateľskému účtu, predávajúci je povinný zachovávať mlčanlivosť a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za Porušenie tejto povinnosti kupujúcim. Kupujúci nie je oprávnený povoliť akékoľvek použitie užívateľského účtu tretím stranám.

 

3.2.3. predávajúci môže ukončiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok, alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti podľa platnej kúpnej zmluvy (vrátane týchto podmienok).

 

3.2.4. kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä pokiaľ ide o potrebnú údržbu hardvéru a softvéru predávajúceho, alebo. potrebná údržba hardvérových a softvérových zariadení tretích strán.

 

 

3,3 webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovarov a informácií o ňom, vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú vrátane všetkých daní (vrátane DPH), ciel a iných poplatkov. Kótované ceny nezahŕňajú ceny a náklady na balenie, prepravu alebo dodávku tovaru kupujúcemu. Informácie o nákladoch spojených s obalom a prepravou alebo dodávkou tovaru obsahujú webové rozhranie obchodu a článok 4 týchtopodmienok, v prípade nezrovnalostí, sa uprednostňuje cena vo webovom rozhraní obchodu. Tieto ceny sa uplatňujú len v prípadoch, keď je tovar dodaný na území Českej republiky (pokiaľ nie je výslovne uvedené inak vo webovom rozhraní obchodu).

 

3,4. ceny predloženého tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodávku zostávajú v platnosti, pokiaľ sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Akékoľvek zľavy na cenu tovaru poskytovanom predávajúcim kupujúcemu nemožno kombinovať, pokiaľ predávajúci výslovne neuvádza inak.

 

3,5. je zachovaná schopnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu individuálne s kupujúcim dohodnutých podmienok.

 

3,6 prezentácia tovaru umiestneného vo webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a nie je ponukou predávajúcim (alebo jeho žiadosťou o uzavretie zmluvy; § 1732 odsek 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje). Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na takto predložený tovar. Ponuka označená ako "akcia" je platná až do doby, kedy zásoby netrvajú alebo až do skončenia tejto ponuky určenej vo webovom rozhraní obchodu, alebo kým sa ponuka nezruší alebo sa nezobrazí ďalšia aktualizácia ponuky. Predávajúci poskytuje rôzne typy zliav. Každá zľava má pravidlá pre vykúpenie. Ak je zľavový alebo zľavový kupón bude uplatnený kupujúcim v rozpore s pravidlami zľavového alebo zľavového kupónu, má predávajúci právo odmietnuť takéto uplatnenie zľavy alebo zľavový kupón.   V tomto prípade je kupujúci informovaný a bude ponúknutá možnosť usporiadať objednávku bez tejto zľavy alebo kupón použiť. Podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy alebo marketingovej udalosti sú buď uvedené priamo na diskontnej alebo marketingovej udalosti vo forme informácií, alebo zľava alebo marketingová akcia poskytuje prepojenie na webové rozhranie obchodu, kde sa pravidlá zliav alebo marketingovej akcie podrobne popísané.

 

3,7. na objednávku tovaru musí kupujúci vyplniť objednávacieho formulára (alebo poskytnúť príslušné informácie v telefónnej alebo e-mailovej komunikácii) vo webovom rozhraní obchodu, ktoré zahŕňajú najmä informácie o:

Objednaný tovar (objednaný tovar "vložiť" kupujúci do elektronického nákupného košíka webové rozhranie obchodu, uviesť jeho číslo, alebo identifikáciu tovaru podľa položiek v prezentácii/katalógu predávajúceho, jeho veľkosť a farbu; Ak si kupujúci nezvolí farbu, predávajúci si vyhradzuje právo určiť samotnú farebnú variáciu na základe dostupnosti),

Spôsob platby kúpnej ceny tovaru, Podrobnosti o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru vrátane doručenej adresy,

Identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho vrátane fakturačných údajov (ak sa vyžaduje); A

Informácie o nákladoch spojených s obalom, prepravou alebo dodávkou tovaru

(ďalej spoločne označované ako "objednávka").

 

3,8. pred odoslaním objednávky predávajúcemu, kupujúci je dovolené kontrolovať a upravovať informácie zadané kupujúcim, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho odhaliť a opraviť chyby vzniknuté pred a pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "objednávka". Informácie uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Ihneď po doručení objednávky Predávajúci potvrdí takýto príjem kupujúcemu elektronickou poštou, na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke alebo na jeho používateľskom účte (v prípade nezhody adresa v objednávke má prednosť; ďalej len " E-mailová adresa kupujúceho") za predpokladu, že  v certifikáte nie je uvedené inak, toto osvedčenie nie je samo osebe akceptácia (prijatie) objednávky v zmysle bodu para. 3,10 nie je uzavretie kúpnej zmluvy.

 

3,9. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky alebo overenie totožnosti kupujúceho (napr. písomne, faxom alebo telefonicky). Ak objednávka alebo identita kupujúceho kupujúcemu na žiadosť predávajúceho nie je potvrdená alebo overená, objednávka sa považuje za neplatnú a kúpna zmluva nebude vznikať. V prípade akéhokoľvek nedostatku, najmä neúplnosti alebo nesúladu údajov o osobách oprávnených nariadiť tovar, je predávajúci oprávnený ignorovať objednávku. Príkaz, ktorý nespĺňa základné požiadavky, má právo odmietnuť (alebo ignorovať) predávajúceho alebo sa vrátiť k dodatku a poskytnúť primeranú lehotu. Jeho futimous vypršania má za následok pohľade na objednávku, ako by to nikdy nebola doručená.

 

3,10. zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká (t. j. Zmluva o nákupe je uzavretá) doručením prijatia objednávky (akceptácia, ďalej len "prijatie objednávky"), ktorá je odoslaná predávajúcim kupujúcemu elektronickou poštou, na e-mailovú adresu Kupujúci, a ak by sa to nevyskytne, zaplatením celej kúpnej ceny alebo prevzatia objednaného tovaru kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr. Prijatie príkazu (prijatie) môže byť súčasťou potvrdenia o doručení objednávky podľa bodu para. 3,8. (ak je to výslovne uvedené v potvrdení), alebo môže nasledovať toto potvrdenie samostatne.

 

3,11. kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, najmä s osobami, ktoré predtým porušili kúpnu zmluvu (vrátane podmienok).

 

3,12. Kupujúci súhlasí s používaním prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vynaložené kupujúcim pri používaní prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (najmä náklady na pripojenie na internet, náklady na telefonické hovory) znáša samotný kupujúci. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

3,13. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v nákupnej objednávke a kupujúci sa zaväzuje, že prijme tento tovar od predávajúceho alebo dopravcu, ktorý si vybral, a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedeného v objednávke.

 

3,14. v prípade, že je na strane predávajúceho jasná technická chyba, keď je cena tovaru umiestnená vo webovom rozhraní predajne alebo počas objednania, predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar za túto jednoznačne chybnú cenu, aj keď Že kupujúci bol zaslaný objednávku prijatie podľa ods. 3,10 týchto zmluvných podmienok.

 

3,15. Predávajúci upozorní kupujúceho, ak cena uvedená pre tovar v internetovom rozhraní obchodu alebo počas objednania už nie je aktuálna. Ak kupujúci nesúhlasí s tým, že zvýši cenu, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

3,16. kupujúci môže Zrušiť objednávky , ktoré predávajúci ešte nepotvrdil podľa odseku 3,10 telefonicky alebo e-mailovou správou na kontaktného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy predávajúceho. Všetky objednávky prijaté predávajúcim podľa odseku 3,10 sú záväzné. Záväzná objednávka môže byť zrušená v predchádzajúcej dohode s predávajúcim. V prípade, že objednávka nie je zrušená pred odoslaním a bude dodaný, kupujúci môže byť povinný uhradiť náklady spojené s dopravou a vrátením tovaru v dôsledku zrušenia objednávky. V prípade tovaru na mieru alebo priania kupujúceho môže byť príkaz zrušený až do jeho vyrobeného tovaru.

 

Platobné a dodacie podmienky

 

4,1. spolu s nákupnými nákladmi je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s obalom a dodávkou tovaru, ktorých výška je špecifikovaná vo webovom rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávke a v jej príjme. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj tie náklady spojené s dodávkou tovaru.

 

4,2. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu okrem iných metód uvedených vo webovom rozhraní obchodu v ktoromkoľvek z týchto spôsobov:

Platba v hotovosti pri dodaní.

Nepeňažný prevod na účet predávajúceho č. 2500141474/2010 vedený spoločnosťou Fio banka, A.S. pre platby v eurách zo Slovenska na účet predávajúceho č. CZ5120100000002301386639 vedený spoločnosťou Fio banka, a.s. ("účty predávajúceho")

Platba na faktúre – dohodou s predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť tento spôsob platby. Platba na faktúre je možná len vtedy, keď je tovar dodaný v Českej republike.

Akékoľvek ďalšie platby uskutočnené kupujúcim v súvislosti s vyššie uvedenými spôsobmi platby ceny tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu, v objednávke a budú uvedené v poradí prijatie.

4,3. spôsob platby uvedie kupujúci v objednávke (ak je to vhodné, iné platby v súvislosti s zvoleným platobným spôsobom).

 

4,4. platba tovaru je možná v českých korunách (CZK) alebo v eurách (EUR), ceny sa prepočítajú vo výške medzi EUR a CZK za predaj banky predávajúceho k dátumu odoslania objednávky.

 

4,5 predávajúci zvyčajne nevyžaduje preddavok na kúpnu cenu tovaru alebo podobnú platbu. V odôvodnených prípadoch (najmä v prípade objednávok s celkovou cenou nad 5.000,-CZK) to môže urobiť. Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie celej ceny tovaru pred odoslaním alebo prevodom na kupujúceho (§ 2119 (1) občianskeho zákonníka neplatí).

 

4,6. v prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby pri dodaní je kúpna cena splatná po obdržaní tovaru. V prípade nehotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

4,7 v prípade nepeňažných platieb je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby – číslo objednávky. V prípade nepeňažných platieb je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnenú pri započítaní účtu predávajúceho.

 

4,8. Ak je obvyklé v obchodnom styku alebo ak to ustanovuje všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vydá daňový doklad – faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Faktúru vydáva predávajúci kupujúcemu pri platbe kúpnej ceny tovaru a zašle sa v elektronickej forme na e-mailovú adresu kupujúceho.

 

4,9. tovar, ktorý je skladom, predávajúci, v prípade platby pri dodaní alebo osobné príjem tovaru, zvyčajne odoslané do 5 pracovných dní od doručenia objednávky. Pri platbe bankovým prevodom predávajúci dodá tovar na sklade do 5 pracovných dní od započítania príslušnej sumy na svoj účet. Čiastočné doručenie objednaného tovaru je prípustné za predpokladu, že opak nebola dohodnutá.

 

4,10. tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci sa odošle čo najskôr. Kupujúci musí byť vopred informovaný o presnom dátume. Ak tovar z objektívnych dôvodov (tovar už nie je vyrobený, dodávateľ prestal dodávať do Českej republiky, výrazne zvýšil svoje ceny alebo náklady na dodanie), nie je možné dodať v pôvodných podmienkach, alebo výkon sa stáva objektívne nemožné, alebo ak kupujúci nemá Všetky záväzky voči predávajúcemu splatné v deň vydania objednávky, predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci zaplatil celú alebo sčasti kúpnu cenu, obdržané množstvo bude vrátené na účet, ktorý mu na tento účel oznámil kupujúci alebo účet, z ktorého boli finančné prostriedky vyplatené na zaplatenie kúpnej ceny (ak kupujúci nie je do 3 dní od odstúpenia Predávajúcemu) do 5 dní od odobratia kúpnej zmluvy.

 

4,11. spôsoby dodania tovaru sú špecifikované vo webovom rozhraní obchodu. Špecifický spôsob doručenia bude vybraný kupujúcim v objednávke a potvrdený predávajúcim pri prijímaní objednávky.

 

4,12. náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu, budú uvedené v objednávke kupujúceho a v akceptovaní objednávky predávajúcim.

 

4,13. v prípade, že Kupujúci neprevezme alebo odstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito zmluvnými podmienkami, má predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s dodávkou tovaru a ich skladovania (na uskladnenie u predávajúceho za každý deň meškania Max. 10,-sk, ale celkom 500,-CZK alebo až do kúpnej ceny, ak je menej ako 500 CZK), ako aj iné náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v dôsledku neprijatia tovaru kupujúcim a ďalej má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

4,14. v prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho sa má tovar doručiť opakovane alebo nedohodnutým spôsobom, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takouto dodávkou.

 

4,15. dodanie tovaru podľa týchto podmienok znamená okamih dodania tovaru kupujúcemu v súlade s kúpou zmluvou. Neoprávnené odmietnutie tovaru kupujúcim nie je považované za neschopnosť dodať tovar predávajúcim. Po obdržaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať integritu obalu a okamžite informovať dopravcu a predávajúceho o akýchkoľvek chybách. Odmietnutie prijať zásielku v dôsledku poškodeného obalu sa nepovažuje za bezdôvodné zamietnutie tovaru. Podpisom dodacím poznámkou kupujúci potvrdí, že zásielka tovaru dodržala všetky formality a uznáva, že pohľadávka tovaru spôsobená porušením balíka už nie je možná.

 

4,16. kupujúci získava vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), ale nie pred odobraním tovaru. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza kupujúcemu po obdržaní tovaru, alebo okamih, kedy kupujúci bol povinný prevziať tovar, ale v rozpore s kúpnej zmluvy neurobil tak (tj zvyčajne, keď je tovar pripravený pre neho Prevzatie).

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

5,1. kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné, okrem iného, odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru, ktorý bol nevymáhateľne zmiešaný s iným tovarom alebo na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo ich osí v rámci

 

5,2. Ak to nie je prípad uvedený v ods. 5,1. alebo iný prípad, keď nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, kupujúci musí v súlade s ustanoveniami § 1829 ods. 1 občiansky zákonník právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich dní od doručenia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v termíne podľa predchádzajúcej vety, na kontaktnú adresu predávajúceho alebo na kontaktný e-mail predávajúceho.

 

5,3. v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu para. 5,2. Tieto zmluvné podmienky sú od začiatku zrušené zmluvou o nákupe. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu (iné ako na dodanie, ktoré predávajúci predpokladá) do 14 dní od odobratia kúpnej zmluvy na kontaktnú adresu predávajúceho. tovar musí byť vrátený predávajúcemu nepoškodeným, nepoužitým a neznečisteným a , ak je to možné, v pôvodnom obale.

 

5,4. kupujúci spolu s vráteným tovarom priloží kópiu dodacieho dokladu a faktúru, ak bola vydaná, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru, ako aj písomné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a zvolenú metódu vrátenia peňazí (prevod na účet, Osobné prevzatie Alebo poštovou objednávku alebo inak). Vyhlásenie musí obsahovať aj kontaktnú adresu, telefónne a e-mailovú adresu kupujúceho.

 

5,5. do desiatich dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa bodu para. 5,3 predávajúci je oprávnený preskúmať vrátený tovar, najmä na určenie, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

 

5,6. Predávajúci uhradí kupujúcemu finančné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie), ktoré prijal od neho na základe kúpnej zmluvy do 14 dní od odstúpenia kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, (i) rovnakým spôsobom ako on prijal od kupujúceho, alebo (II) spôsobom  Kupujúci požiadal, (III), ale vždy zaslaním na bankový účet alebo účet, z ktorého boli finančné prostriedky zaplatené zaplatiť kúpnu cenu (ak kupujúci nemá žiadne do 10 dní od odňatia na predávajúceho), s ktorými Kupujúci týmto vyslovuje svoj súhlas Za predpokladu, že týmto spôsobom nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odmení kúpnu zmluvu, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu predtým, než kupujúci vráti tovar, alebo preukáže, že tovar bol odoslaný predávajúcemu.

 

5,7. Ak si kupujúci vybral iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru ponúkaného predávajúcim, Predávajúci uhradí kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšej ponúkanej metóde dodania.

 

5,8. kupujúci berie na vedomie, že ak sa tovar vrátený kupujúcim poškodí, nosí alebo čiastočne spotrebuje, predávajúci je oprávnený žiadať o náhradu škody, ktorú mu vyplývajú od kupujúceho. Predávajúci je oprávnený jednostranne počítať s nárokom kupujúceho na úhradu kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

 

5,9. pri odosielaní je kupujúci povinný zabaliť tovar do vhodného obalu takým spôsobom, aby sa predišlo poškodeniu alebo zničeniu. Tovar, ktorý je počas prepravy podstatne poškodený alebo zničený v dôsledku použitia nesprávneho obalu, nemôže byť vrátený kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.

 

5,10. náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim znáša kupujúci, a to aj vtedy, ak tovar nie je možné vrátiť do svojej podstaty zvyčajnou poštovou cestou. Predávajúci je oprávnený kompenzovať svoje skutočné náklady spojené s vrátením tovaru na kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru, ktoré majú byť vrátené kupujúcemu.

 

5,11 predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy kedykoľvek predtým, než tovar získa kupujúci. V tomto prípade predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu na účet, ktorý mu bol oznámený na tento účel kupujúcim alebo na účet, z ktorého boli zaplatené finančné prostriedky na zaplatenie kúpnej ceny (pokiaľ kupujúci nemá do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu).

 

5,12. Ak sa darček poskytuje spolu s tovarom, príslušná dohoda o darovaní sa uzatvára s podmienkou zrušenia, že ak odstúpenie od kúpnej zmluvy uskutoční ktorákoľvek zo zmluvných strán, zmluva o darcovstve prestáva byť účinná a kupujúci je povinný vrátiť tovar Za predpokladu, darček.

 

Zodpovednosť za vady a nariadenia o pohľadávkach

 

6,1. práva kupujúceho na chybný výkon sa riadia platnými všeobecnými nariadeniami (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

 

6,2 predávajúci je povinný kupujúci, že tovar nie je chybný po obdržaní. Predávajúci je predovšetkým zodpovedný kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar:

6.2.1. tovary majú vlastnosti, ktoré zmluvné strany rokovali, a v prípade neexistencie dojednania majú vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakáva vzhľadom na povahu tovaru a na základe inzerátov, ktoré vykonali,

6.2.2. tovar je vhodný na účely jeho použitia, ktoré predávajúci uvádza, alebo na ktorý sa bežne používa tovar tohto druhu,

6.2.3. tovar vyhovuje kvalite alebo výkonu zmluvnej vzorky alebo vzoru, za predpokladu, že trieda alebo konštrukcia boli stanovené podľa dohodnutej vzorky alebo vzoru,

6.2.4. tovar je v primeranom množstve, rozsahu alebo hmotnosti a

6.2.5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

 

6,3. ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok a záruka kvality sa nevzťahujú na tovary predávané za nižšiu cenu na vadu, za ktorú bola dohodnutá nižšia cena, na nosenie tovaru v dôsledku jeho bežného používania, pre použitý tovar v defektu Zodpovedajúce úrovni použitia alebo opotrebenia, ktoré mal tovar, keď kupujúci prevzal, alebo ak vznikne z povahy tovaru.

 

6,4. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od doručenia, tovar sa považuje za chybný v čase prevzatia.

 

6,5. kupujúci uplatní práva z chybného výkonu, vrátane záručnej zodpovednosti, na kontaktnú adresu predávajúceho (iné formy uplatnenia nedostatkov podľa reklamačného konania nie sú žiadnym spôsobom obmedzené). Moment, kedy sa pohľadávka požaduje, sa považuje za okamih, kedy predávajúci obdržal tovar od kupujúceho.

 

6,6. Reklamačný poriadok

 

6.6.1. postup vybavovania sťažností upravuje spôsob a podmienky tvrdení o chybách tovaru a nároky na záruku kvality spotrebiteľa v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1995 Zb., zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

6.6.2. pre všetok tovar predávaný predávajúcim kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je predávajúci zodpovedný za to, že kupujúci neakceptuje tovar v čase prevzatia a že vady spotrebného tovaru sa nevyskytnú do dvadsiatich štyroch mesiacov od doručenia tovaru kupujúcim.

 

6.6.3. v prípade, že počas záručnej doby (ak sa poskytuje záruka kvality) alebo počas obdobia uvedeného v predchádzajúcom odseku, chyba tovaru, pre ktorý sa zakúpený výrobok nemôže použiť úplne správne a táto vada môže byť odstránená, má kupujúci právo a jeho bezplatnú opravu. V prípade odstrániteľnej vady na predtým nepoužitom produkte má kupujúci právo požadovať nahradenie chybného výrobku namiesto odstránenia vady. V prípade odstrániteľnej vady má kupujúci tiež právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade nedostatkov, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia správnemu používaniu tovaru ako tovaru bez vady, má kupujúci právo vymeniť tovar, primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci nemá nárok na práva na chybný výkon, ak kupujúci vedel o vady pred prevzatím veci, alebo ak spôsobil vadu sám. Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požiadať o doručenie nového prípadu, ak nemôže vrátiť záležitosť v štáte, v ktorom ho dostal, s výnimkou prípadov ustanovených zákonom. Ak kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo neuplatňuje právo dodať novú položku bez vady, nahradiť jeho komponent alebo opraviť prípad, môže vyžadovať primeranú zľavu na kúpnu cenu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu, aj keď predávajúci nemôže dodať novú položku bez vady, nahradiť jeho komponentu alebo opraviť záležitosť, a to iv prípade, že predávajúci nie je rokovať o nápravu v primeranej lehote, alebo že náprava pre kupujúceho by bolo významné Ťažkosti.

 

6.6.4. Kupujúci je povinný podať sťažnosť predávajúcemu (alebo osobe určenej na opravu) bez zbytočného odkladu od odhalenia nedostatku. Doručené sťažnosti sa spracúvajú bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od dátumu nároku, pokiaľ sa predávajúci nedohodne inak s kupujúcim.

 

6.6.5. dátum nároku je dátum, kedy bol tovar dodaný na kontaktnú adresu.

 

6.6.6. Záruka a nároky zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na tovary, pre ktoré bola pohľadávka podaná po uplynutí stanovenej záručnej doby a opotrebenia tovaru z dôvodu jeho použitia. Záruka a zodpovednosť za vady  sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym použitím, nedodržanie pokynov, Nesprávna údržba alebo nesprávne uskladnenie. Pre použitý tovar predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce úrovni predchádzajúceho použitia alebo opotrebenia; V prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, za ktorú bola dohodnutá nižšia cena; Namiesto práva na výmenu má kupujúci právo na primeranú zľavu v prípadoch podľa tohto ustanovenia. Malé odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu, veľkosť, dizajn a farbu tovaru, sú prípustné pre ručne vyrábané a remeselné výrobky a nepovažujú sa za odstrániteľnú vadu.

 

Záruka kvality sa okrem toho nevzťahuje na škody na tovare spôsobenú:

Mechanickému poškodeniu tovaru,

Používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú ich teplote, prachu, vlhkosti, chemickým a mechanickým vplyvom prostredia určeného na použitie výrobku,

Nesprávna inštalácia, manipulácia, servis alebo zanedbávanie starostlivosti o tovar,

Prírodné prvky,

Používanie neoprávneného spotrebného materiálu

Nadmerné zaťaženie alebo použitie v rozpore s podmienkami dokumentácie alebo všeobecných zásad;

Vykonaním nekvalifikovaných zásahov alebo meniacich sa parametrov,

Modifikácie kupujúceho (nátery, ohýbanie, atď.)

 

6.6.7. nárok možno uplatniť takto:

Informovanie predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo písomne.

Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci použiť správu o sťažnosti na oznámenie o pohľadávke, ktorá bude odoslaná na e-mailovú adresu alebo je k dispozícii na stiahnutie na webovom rozhraní obchodu.

Dodanie reklamovaných tovarov (okrem dobierky, ktoré predávajúci nepreberá) na kontaktnú adresu predávajúceho (alebo osobu určenú na opravu). Pri odosielaní je kupujúci povinný zabaliť tovar do vhodného obalu takým spôsobom, aby sa zabránilo poškodeniu alebo zničeniu. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe alebo faktúre, ak je vydaný, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru spolu s opisom vady a návrhom na spôsob riešenia sťažnosti.

 

6.6.8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za osobnú ujmu alebo škodu na majetku a tovare spôsobenú nesprávnym zaobchádzaním alebo zneužitím tovaru alebo nedbalosťou.

6.6.9

Náhrady

Predávajúci je povinný vrátiť svoje peniaze do 14 dní od doručenia oznámenia o zrušení objednávky. Avšak, môžu odložiť platbu, ak tovar ešte neboli dodané, alebo nedostal dôkaz, že ste ich vrátili.

Čiastka vrátenia musí zahŕňať prepravné náklady, ktoréste zaplatili za nákup. Obchodník vám však môže účtovať náklady na doručenie, ak ste výslovne požiadali o nadštandardnú (napr. expresnú) doručovať službu.

Čiastka bude vrátenia bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s kupujúcim predávajúci nedohodne inak.

 

 

Ochrana osobných údajov a ukladanie súborov cookie

 

7,1. jeho Informačná povinnosť voči kupujúcemu v zmysle 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR) týkajúce sa spracúvania osobných údajov kupujúceho na účely splnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a za plnenie povinností vyplývajúcich z verejného práva predávajúci splní predávajúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.

 

7,2 predávajúci vyhlasuje, že je právoplatne zaregistrovaná v kancelárii na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00041992.

 

7,3. Kupujúci súhlasí s tým, že uloží takzvanú Súbory cookie na svojom počítači. V prípade, že nákup na webových stránkach môže byť vykonaná a predávajúceho povinnosti splniť kúpnej zmluvy, bez uloženia tak-zvané. Cookies v počítači kupujúceho, môže kupujúci kedykoľvek odvolať súhlas podľa predchádzajúcej vety.

 

7,4. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na jeho opravu, vrátane iných zákonných práv k takýmto údajom. Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený, že osobné údaje môžu byť odstránené z databázy na žiadosť kupujúceho. Osobné údaje kupujúceho sú plne zabezpečené pred zneužitím. Osobné údaje kupujúceho nie sú odovzdané žiadnej inej osobe predávajúcim. Výnimka sa venuje externým dopravcom a osobám zapojeným do dodania tovaru kupujúcemu, ktorým sa osobné údaje zákazníkov prenášajú do minimálneho rozsahu potrebného na dodanie tovaru.

 

7,5. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bolo poučené, že ide o dobrovoľné poskytovanie osobných údajov.

 

7,6. v prípade, že kupujúci usúdi, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie svojich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore s právom, najmä ak sú osobné údaje nepresné, pokiaľ ide o účely Ich spracovanie môže:

Požiadajte predávajúceho alebo sprostredkovateľa o objasnenie,

Požadovať, aby predávajúci alebo sprostredkovateľ napraviť takto vytvorený stav. Môže zahŕňať najmä blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa zistí, že žiadosť kupujúceho je odôvodnená podľa predchádzajúcej vety, predávajúci alebo spracovateľ urýchlene odstráni chybný stav. Ak predávajúci alebo sprostredkovateľ nevyhovujú požiadavke, kupujúci má právo priamo kontaktovať úrad pre ochranu osobných údajov. Toto ustanovenie neovplyvňuje právo kupujúceho priamo kontaktovať úrad pre ochranu osobných údajov.

 

7,7. Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je predávajúci povinný poskytnúť informácie. Predávajúci má právo poskytnúť informácie podľa predchádzajúcej vety, aby vyžadovala primeranú kompenzáciu nepresahujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácií.

 

 

Dodávky

 

8,1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa kúpnej zmluvy musí byť doručená druhej zmluvnej strane písomne elektronickou poštou, osobne alebo doporučenou poštou prevádzkovateľom poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúci je doručený na e-mailovú adresu uvedenú vo svojom používateľskom účte alebo v objednávke alebo komunikácii medzi stranami.

 

8,2. správa sa doručí:

V prípade dodania elektronickou poštou po obdržaní na server prichádzajúcej pošty; Integrita správ odoslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená osvedčením,

V prípade dodania osobne alebo prostredníctvom poštových služieb prijatím zásielky adresátovi,

V prípade doručenia osobne alebo prostredníctvom poštových služieb, a to aj odmietnutím doručenia zásielky, ak adresát (alebo osoba oprávnená na prevzatie zásielky) odmietne akceptovať zásielku,

V prípade doručenia poštovou službou, uplynutie desaťdňovej lehoty po uložení zásielky a pozvanie adresátovi prevziať uloženú zásielku, ak je zásielka uložená v poštovej službe, aj keď adresát Uložené.

 

Záverečné ustanovenia

 

9,1. Ak vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právnym vzťahom zavedeným zmluvou o nákupe obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, účastníci konania rokujú o tom, že vzťah sa spravuje českým právom. To platí bez toho, aby boli dotknuté práva spotrebiteľov vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov iných štátov, ktoré spotrebiteľom dávajú vyššiu úroveň ochrany.

 

9,2. v prípade neregulovanej kúpnej zmluvy (vrátane objednávky a jej prijatia) a podmienok (alebo komunikácie medzi zmluvnými stranami) sa právny vzťah riadi podmienkami internetového rozhrania obchodu. Informácie o individuálnych technických krokoch vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy sú viditeľné z webového rozhrania obchodu.

 

9,3 predávajúci nezodpovedá za chyby vyplývajúce z rušenia tretími stranami vo webovom rozhraní obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho zamýšľaným účelom. Pri používaní webového rozhrania obchodu môže používateľ a kupujúci používať mechanizmy, softvér, skripty ani iné postupy, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť jeho činnosť, t. j. Najmä s cieľom narušiť fungovanie systému alebo neprimerane zaťažovať systém, nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mu alebo tretím stranám umožnila manipulovať alebo neoprávnene používať softvér alebo iné komponenty tvoriace webové rozhranie Ukladať a používať webové rozhranie obchodu alebo jeho častí alebo softvéru spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho zamýšľaným alebo zamýšľaným účelom. Chyby, ktoré vyplývajú z zadania údajov pred podaním a spracovaním objednávky, budú odhalené a opravené na základe e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.

 

9,4 predávajúci je oprávnený predať tovar na základe obchodnej licencie a činnosti predávajúceho nepodliehajú žiadnemu inému povoleniu. Obchodný licenčný úrad vykonáva v rámci svojej jurisdikcie obchodnú inšpekciu. Český obchodný inšpektorát (http://www.coi.cz/) tiež vykonáva kontroly súladu a práva na ochranu spotrebiteľa obhajujú aj ich záujmové združenia a iné ochranné orgány. Český obchodný inšpektorát (http://www.COI.cz/) vykonáva kontrolu súladu právnych predpisov o technických požiadavkách na tovary a bezpečnosť tovaru. Dohľad nad ochranou údajov vykonáva úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz/). Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom vyššie uvedenej e-mailovej adresy, alebo kupujúci sa môže obrátiť na záujmové združenia a iné subjekty podieľajúce sa na ochrane spotrebiteľských práv. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania vo vzťahu k kupujúcemu, ani ich dobrovoľne nedodržiava (v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e Občianskeho zákonníka).

 

9,5. obsah webovej stránky predávajúceho, všetky materiály (texty, fotografie, obrázky, logá a iné) a súvisiace tlačené médiá (propagačné letáky, reklamy atď.) vrátane softvéru webového rozhrania obchodu a takýchto obchodných chránené autorským právom predávajúceho a môžu byť chránené inými právami iných osôb. Obsah sa nesmie meniť, kopírovať, reprodukovať, distribuovať ani používať akoukoľvek treťou stranou na žiadny účel bez písomného súhlasu predávajúceho. Predovšetkým je zakázané, aby sa fotografie a texty umiestnené na webovom rozhraní obchodu zadarmo. V prípade nedodržania tohto zákazu bude predávajúci postupovať v súlade s zákonom č. 121/2000 Zb., zákon o autorských právach, v znení neskorších predpisov. Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, spoločností a spoločností môžu byť registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

 

9,6. Ak je akékoľvek ustanovenie podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné (dokonca aj z dôvodu konfliktu s právom na ochranu spotrebiteľa), alebo sa stane, namiesto neplatných ustanovení, je ustanovenie, ktoré má zmysel pre neplatné Čo najbližšie k ustanoveniam. Neplatnosť alebo neúčinnosť alebo neuplatniteľnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a dodatky kúpnej zmluvy alebo podmienky predaja vyžadujú písomnú formu.

 

9,7. kúpna zmluva, vrátane obchodných podmienok, je uložená a archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám (ustanovenia týchto podmienok a zákon o poskytnutí kúpnej zmluvy a kupujúci podmienky nie sú ovplyvnené). Kúpna zmluva, vrátane podmienok, poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie v textovej forme (elektronicky elektronickou poštou)

 

9,8. kupujúci preberá riziko zmeny okolností (v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

 

9,9. webové rozhranie obchodu používa služba Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi uloženými počítačmi kupujúceho a používateľmi webového rozhrania, aby analyzovala, ako webové rozhranie obchodu používa kupujúci a používateľ. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia používania webového rozhrania obchodu a podávania správ o svojej činnosti určenej pre predávajúceho a prevádzkovateľa webového rozhrania obchodu a na používanie internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú tieto informácie pre spoločnosť Google. Spoločnosť Google nebude spájať IP adresu kupujúceho a používateľov s akýmikoľvek inými dátami, ktoré máte k dispozícii. Kupujúci a používatelia internetového rozhrania obchodu môžu odmietnuť používanie súborov cookie ich výberom v príslušných nastaveniach v internetovom prehliadači, ale v tomto prípade nie je možné, že nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie ukladacieho priestoru webového rozhrania Používaním webového rozhrania obchodu sa kupujúci a používatelia dohodli na spracovaní údajov o nich spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

 

9,10. predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie zmluvných podmienok. Práva a povinnosti zmluvných strán sa vždy riadia znením podmienok, za ktoré boli vynaložené.

 

9,11 predávajúci bezodkladne poskytne kupujúcemu všetky potrebné informácie v prípade žiadosti o obchodné podmienky a kúpnej zmluvy.

 

Tieto podmienky sú platné a účinné od 1. 1.2019

OTI0Y